Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Àrea Participants
 
Adreçat a:
 • Diplomats i graduats en infermeria interessats en les cures al malalt cardiovascular en les seves vessants preventiva, assistencial i rehabilitadora. Tant d’unitats d’hospitalització com d’urgències, crítics i/o emergències.

Organitza:

 • Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l’Escola Universitària d’Infermeria Universitat de Barcelona.


Objectiu del Curs:

 • Proporcionar al professional d’infermeria coneixements específics que li permetin administrar cures infermeres a malalts amb problemes cardiològics i/o vasculars en l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària i extrahospitalària.


Acreditació:

 • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiovascular als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.
 • Crèdits: 60 Crèdits ECTS.
 • Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA), més Suport Vital Avançat (SVA), d’acord amb les recomanacions de l’European Resuscitation Council (E.R.C.). Crèdits reconeguts pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries


Lloc de realització:

 • Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
  Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
  Edifici aulari
  Carrer de la Feixa Llarga s/n
  08907 L’Hospitalet de Llobregat


Organització de la docència del curs:

 • Duració del curs: 2 d'octubre de 2018 - 4 de juny de 2019
 • Les classes teòriques seran tots els dimarts (excepcionalment hi haurà un dijous).
 • En horari de matí i tarda (de 9 a 13.30 i de 15 a 19 hores).
 • Les tutories del treball de recerca no es realitzaran en dimarts.
 • Durant els mesos de febrer-maig es realitzaran les pràctiques hospitalàries, en horari de matí i tarda


Avaluació:

 • Assistència al 80% de les classes com a mínim (15% de la nota global).
 • Superar tres proves escrites (50% de la nota global).
 • Elaborar i presentar el treball de recerca (20% de la nota global).
 • Realitzar les pràctiques hospitalàries (15% de la nota global).


Idioma d’impartició:

 • Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Preu:

 • 3.000 €


Núm. Places:

 • 30

 


Matrícula 2018-2019:

 
 

Procés d'inscripció

A partir del 10 d'abril de 2018 (a les 10h.) podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Un cop emplenat el formulari, el següent pas serà realitzar el pagament del 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Del 10 d'abril al 8 de juny de 2018 haureu de portar personalment a la Secretaria del Màster la següent documentació per tal de formalitzar la vostra preinscripció:

 • Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent
 • Dues fotografies a color, format carnet
 • Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat / graduat o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Currículum vitae
 • Comprovant de pagament del 10% de l'import de la matrícula.

La data d'inscripció és la del lliurament de la documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2019

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

El lliurament de la documentació s'ha de realitzar a:

A l'Escola Universitària d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 10 d'abril al 8 de juny de 2018, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a dijous i de 10 a 13 hores, el divendres.

 

Proceso de inscripción

A partir del 10 de abril de 2018 (a las 10h.) podéis iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de matrícula. Será accesible a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Una vez rellenado el formulario, el siguiente paso es realizar el pago del 10% del importe del Máster en concepto de prematriculación.

Del 10 de abril al 8 de junio de 2018 deberéis traer personalmente a la Secretaría del Máster la siguiente documentación, para formalizar vuestra preinscripción:

 • Dos fotocopias del DNI, NIE o pasaporte vigente.
 • Dos fotografías a color, formato carnet.
 • Fotocopia compulsada del título universitario de DUE / graduado o de la certificación acreditativa de su expedición.
 • Currículum vitae
 • Comprobante del pago del 10% del importe de la matrícula


La fecha de inscripción es la de la entrega de la documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará en los siguientes plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2019

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no ser admitido o anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y la no devolución de las cantidades ya abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€). Es responsabilidad del alumno informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.


La entrega de la documentación debe realizarse en:

Escola Universitària d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 10 de abril al 8 de junio de 2018, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas, de lunes a jueves; y de 10 a 13 horas, los viernes.

 
 

Copyright (c) 2018 - infermeriacardiovascular.com, IL3 i Universitat de Barcelona